Művészetoktatás

Az alapfokú művészeti oktatás célja, hogy megalapozza a növendék művészi kifejező készségét, valamint előkészítse, felkészítse tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra.

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a képességfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik. Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék személyiségüket.

A tanszakok a 2007/2008-as tanévben kiváló minősítést kaptak.

 

Az intézmény tanszaki kínálata (főtárgyak szerint):

1. Képző- és iparművészeti ágon (új):

 • Grafika és festészet (új)

 • Fém és zománcműves tanszak (új)

 • Szobrászat és kerámia (új)

 • Festészet (régi)

 • Kerámia (régi)

 • Tűzzománc tanszak (régi)

2. Táncművészeti ágon:

 • Társastánc

3. Színművészeti-bábművészeti ágon:

 • Színjáték tanszak

 

Az oktatás az intézmény pedagógiai programjában meghatározott alapfokú művészetoktatás követelménye és tanszaki programja szerint történik.

A képzés 6+4 évfolyamból áll:

 • alapfok: 1-6

 • továbbképző: 7-10

A képzés formája csoportos.

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.

A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosítja fel a tanulót.

 

A jelentkezés minden tanévben jelentkezési lap kitöltésével történik és a szülő (gondviselő) aláírásával válik érvényessé.

A jelentkezés (beiratkozás) korhatára: 6-22 éves kor (a 6. életévet szeptember 1-jéig be kell töltenie a tanulónak)

 

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.

 

Térítési díj ellenében vehető igénybe:

 • egy tanszakos képzés elvégzése (heti 4 tanórában) tanévenként egy meghallgatás (vizsga, alapvizsga, záróvizsga)

 • egy művészeti előadás egy alkalommal- a tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt- az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben

 

Nem kell térítési díjat fizetnie annak, aki:

- hátrányos helyzetű (és a szociális osztály erről szóló határozatát bemutatja – az igazolás érvényességének idejére)

- halmozottan hátrányos helyzetű

- sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista) amennyiben ezt a szülője (gondviselője) hivatalos okmánnyal    (jegyzői, gyámhatósági határozattal szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel) bizonyítani tudja.

 

Tandíjat fizet az a tanuló, aki:

- nem tanköteles feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,

- aki második, illetve több tanszakot is igénybe vesz

- aki más alapfokú művészeti iskolának is beírt tanulója (az egyik intézményben)

- aki a 22. életévét betöltötte

 

Egyéb szolgáltatások:

A képző- és iparművészeti tanszakokon biztosítottak a speciális eszközök, anyagok.

A tánc tanszakon az intézmény gondoskodik a különböző szintű rendezvényeken, versenyeken történő részvételhez a megfelelő viseletekről.

 

Iskolánk 2018-tól tanévtől az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben c. projekt együttműködő partnere a Magyar Táncművészeti Egyetemnek.

logo1x1.jpg